Vinga Corporate Bond

En aktivt förvaltad obligationsfond med fokus på den snabbväxande nordiska högräntemarknaden.

Se vår videoHandla fonden

Du vill inte sitta fast med nollräntor, men söker en stabilare avkastning än på börsen…

/ Vinga Corporate Bond har en förväntad avkastning om 5–7 procent per år /

two men smiling

En snabbrörlig utmanare

Vinga Corporate Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond med utgångspunkt i den växande nordiska high yield-marknaden. Vi är en snabbrörlig utmanare som vågar gå vår egen väg. Vi lägger stor vikt vid att bygga en egen oberoende analys och att våga låta den egna analysen få genomslag i hur portföljer sätts samman.

lnvesteringsprocessen är casedriven och förvaltningen karakteriseras av en koncentrerad portfölj med fokus på varje emittent. Vår placeringsinriktning ger oss möjlighet att kontinuerligt optimera portföljen med de bästa innehaven i varje sektor. Fonden förvaltas utifrån konceptet att portföljer går bäst när antalet positioner är relativt få och där risker istället sprids över sektorer och marknader.

”Vår placeringsinriktning ger oss möjlighet att kontinuerligt optimera portföljen med de bästa innehaven i varje sektor”

/ AVKASTNING – OKTOBER 2020 /

+0,30 %

/ AVKASTNING – Q4 /

+0,30 %

/ AVKASTNING – SEDAN START /

+1,22 %

/ VÄRDEUTVECKLING SEDAN START  /

/ MÅNADSRAPPORTER /

/ OM FONDEN /

Vinga Corporate Bond

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvaltarna väljer ut obligationer på sina egna meriter efter noggrann analys av respektive företag och marknad. Fonden handlar huvudsakligen obligationer utgivna av nordiska företag och vänder sig till investerare som har en placeringshorisont om 2-3 år.

Huvudinriktningen är företagsobligationer i högräntesegmentet (”high yield”) med lägre kreditrating, men fonden kan även placera i instrument med högre kreditrating samt i instrument utan kreditrating. Minst 70 procent av fondens kapital ska vara investerat i företagsobligationer och förvaltarna kan använda sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning samt för att reducera oönskad risk.

Fondens strikta riskhanteringsmodell tillåter endast investeringar som riskmässigt kompletterar varandra, vilket motverkar överdriven optimism gällande en viss sektor. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) för fondens placeringar ligger i intervallet 1-6 år.

Fondens målsättning är att uppnå en god kapitaltillväxt som över en tidsperiod på 3 år överträffar utvecklingen för fondens jämförelseindex vilket är OMRX T-BILL +2 procentenheter per år.

FAKTA

tabell UCITS fond
UCITS-fond

FÖRVALTARE

stefan portrait

Stefan Westfeldt
Stefan är chefsförvaltare för Vinga Corporate Bond och har varit i finansbranschen sedan 1997. Stefan är doktor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och föreläser i kreditanalys vid Norges Handelshögskola.

RISK

Riskgrupp 3

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

.

gustav portrait

Gustav Andåker
Gustav är förvaltare för Vinga Corporate Bond och har varit i finansbranschen sedan 2007. Gustav har en masterexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

RISK

riskgrupp 3
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dokument

Så handlar du Vinga Corporate Bond

Vinga Corporate Bond finns tillgänglig via Allfounds fondplattform, vilket är en plattform som många av finansbranschens aktörer använder för fondhandel. Vinga Corporate Bond har idag uppsatta handelskanaler med aktörerna nedan.

SIP NORDIC

SIP Nordic Fondkommission AB erbjuder flera sorters depåer och konton för privatpersoner och företag. SIP Nordic är ett tillståndspliktigt värdepappersbolag.

LÄS MER OCH Skapa konto  arrow

HUBINS

Hubins AB erbjuder, via försäkringsbolaget Quantum Leben AG, en kapitalförsäkring med det mest flexibla utbudet av investeringar i Norden. Hubins har tillstånd att bedriva försäkringsdistribution och står under Finansinspektionens tillsyn.

LÄS MER OCH Skapa konto arrow

Ansvarsfulla investeringar

/ HÅLLBARA BOLAG ÄR FRAMTIDENS VINNARE /

Vi som förvaltar Vinga Corporate Bond förstår att hållbarhet och långsiktig lönsamhet går hand i hand. Hur ett företag arbetar med frågor som berör miljö, sociala förhållanden och anti-korruption, ”ESG”, blir idag en allt tydligare faktor i vår bedömning av företagets konkurrenskraft. Vi ser hur ett ansvarsfullt ESG-arbete bidrar till stärkt riskhantering, hållbart värdeskapande och förbättrad tillgång till kapital. Det här är faktorer som har ett direkt samband med bolagets möjligheter att nå framgång på sikt – och att som investering skapa god avkastning för dig som kund.

two people looking at an ipad
skärgården i göteborg

Legalt

Fondbolag
Vinga Corporate Bond är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. ​Fondbolaget för Vinga Corporate Bond är AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB. Administration av fonden sker genom ett uppdragsavtal med AIF Management AB.

Förvaltare​​
Vinga Corporate Bond förvaltas som diskretionärt mandat av SIP Nordic Fondkommission AB. SIP Nordic Fondkommission AB är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Ansvarig förvaltare för fonden är Stefan Westfeldt.

Fondbolag: AIFM Capital AB
Fondadministration: AIF Management AB
Förvaltare: SIP Nordic Fondkommission AB
Förvaringsinstitut: Swedbank AB

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.